Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bebettermotywacja.pl/sklep, prowadzony jest przez Damiana Klawikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BBM Damian Klawikowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8291662476, REGON 382095674.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BBM Damian Klawikowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8291662476, REGON 382095674.

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bebettermotywacja.pl/sklep.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych Zamówieniach.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15. Newsletter – nieodpłatna elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.

16. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 t.j.);

17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

18. Prawo przewozowe – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1983 t.j.).

19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683, t.j.).

20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz.1219, z 2018 r., poz. 650, t.j).

21. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1669).

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Legionów 38/9, 87-100 Toruń

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@bebettermotywacja.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 579 516 962

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 05 1050 1979 1000 0097 0851 7785

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09:00-17:00 w dni robocze.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz

koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§6

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Koszyk, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej. Hasło generowane jest automatycznie i wysyłane na wskazany wcześniej adres poczty elektronicznej.

2. Warunkiem zarejestrowania Konta i rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu Sklepu internetowego. Sprzedawca zastrzega, że akceptacja następuje z chwilą odznaczenia pola „Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu sklepu internetowego www.bebettermotywacja.pl/sklep, rozumiem jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.

3. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bebettermotywacja.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy prowadzącego portal www.bebettermotywacja.pl/sklep, wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy oraz strony internetowej www.bebettermotywacja.pl/sklep;

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody www.bebettermotywacja.pl/sklep.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu Sklepu internetowego, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

8. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w widocznym na stronie Sklepu internetowego polu „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne bbb

§ 7

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na adres strony internetowej www.bebettermotywacja.pl/sklep i dokonać wyboru Produktów. Z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym następuje rozpoczęcie korzystania z Formularza Zamówienia.

2. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu internetowego pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt, ilość, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

3. Po podaniu przez Klienta danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt, ilość, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu Sklepu internetowego, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu

internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust.6 powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

§ 8

Metody płatności i dostawa

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: a) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: ING Bank Śląski Numer rachunku: 05 1050 1979 1000 0097 0851 7785

BBM Damian Klawikowski ul. Legionów 38/9, 87-100 Toruń. Każdorazowo w tytule przelewu należy wskazać następujące dane: numer zamówienia/faktury oraz imię i nazwisko osoby (nazwa firmy) składającej zamówienie. b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej www.przelewy24.pl.

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzą: DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164,Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 1, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Towaru: a) Przesyłka pocztowa. b) Przesyłka kurierska.

6. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty i formy dostawy”.

7. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

8. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 20 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

9. Podczas odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzenia kompletności zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient powinien przy obecności doręczyciela spisać protokół szkody. Protokół powinien zostać podpisany przez doręczyciela i Klienta. Po jego sporządzeniu, skan protokół należy przesłać niezwłocznie na adres e-mail Sprzedawcy. Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1983 t.j.).

10. Kupon rabatowy przyznawany za zapisanie się do Newslettera może być wykorzystany w zamówieniach, których cena wraz z dostawą wynosi co najmniej 100 złotych.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z winy przewoźnika.

12. Dostawa Produktów odbywa się zgodnie z regulaminem wybranego przewoźnika oraz zasadami Prawa przewozowego.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Sprzedawcy, bądź adres elektroniczny Sklepu internetowego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Produkt przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sprzedawcy. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak możliwości uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument: a) jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów; b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje Produkty, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku Umowy sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę tę uważa się za niezawartą, a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne Produktów, zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym Kodeksem cywilnym oraz Ustawą o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne Produktu, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili, polegające na niezgodności Produktu z umową (wada fizyczna). Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub z orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

3. Reklamacje należy składać na piśmie. Klient składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku Reklamacji Sprzedawca zaleca odesłanie Produktu w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres Sprzedawcy z dopiskiem „REKLAMACJA www.bebettermotywacja.pl/sklep”. W ramach Reklamacji zaleca się podanie: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności

rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku uznania reklamacji, Produkt wadliwy zostanie, stosownie do woli Klienta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagałoby to nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu wraz z kosztami dostarczenia Produktu lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Produkty.

7. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku stosuje się szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów.

8. Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres e-mail reklamacje@bebettermotywacja.pl.

9. Sprzedawca umożliwia Klientom również wymianę zakupionego Produktu, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż Towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony Produkt na inny.

10. Zgłoszenie chęci wymiany Produktu następuje poprzez oświadczenie wysłane pisemnie na adres prowadzenia działalności Sprzedawcy lub mailowo na adres e-mail Sprzedawcy. W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie odpowie na zgłoszenie i wskaże na możliwość wymiany Produktu oraz Strony ustalą sposób zwrotu lub dopłaty różnicy w cenie Produktu.

11. Koszt odesłania Produktu do Sklepu internetowego ponosi Klient.

12. Prawo wymiany dotyczy tylko Produktu lub Produktów będących w niezmienionym stanie.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio ze Sprzedawcą.

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnoautorskiej. Sprzedawca korzysta z materiałów graficznych zamieszczonych na Produktach w sposób zgodny z prawem, wykorzystując w szczególności materiały umieszczone w domenie publicznej oraz materiały stanowiące własność intelektualną Sprzedawcy lub stanowiące przedmiot udzielonej Sprzedawcy licencji.

2. Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej) przysługujących Sprzedawcy oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Sprzedawcy:

a. jakichkolwiek elementów witryny www.bebettermotywacja.pl/sklep;

b. kodu źródłowego;

c. znaku towarowego „www.bebettermotywacja.pl/sklep”. 4. Zabronione jest posługiwanie się znakiem towarowym „www.bebettermotywacja.pl/sklep” w celu sprzedaży usług/produktów o tych samych bądź zbliżonych cechach.

5. Klient Sklepu zamieszczając w Sklepie internetowym projekt graficzny lub słowno-graficzny

oświadcza, że:

a. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych lub słowno – graficznych, które zamieszcza w Sklepie lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji, lub

b. wzory graficzne lub słowno – graficzne umieszczane przez niego w Sklepie stanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 t.j.), oraz

c. wzory graficzne i słowno – graficzne umieszczane przez niego w Sklepie nie naruszają praw osób trzecich.

6. Klient poprzez zamieszczenie w Sklepie internetowym projektów z umieszczonym na nich wzorem graficznym i słowno-graficznym udziela Sprzedawcy niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie prawa do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej- publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

7. Licencja, o której mowa w ust. 6 powyżej została udzielona bezpłatnie, na czas nieograniczony i wygasa z chwilą usunięcia konta Klienta.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej, istotnej zmianie Regulaminu, Klient posiadający aktywne Konto zostanie poinformowany na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym wejściem w życie zmian, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.