Reklamacje

Reklamacje należy składać na piśmie. Składając reklamację można skorzystać z poniższego formularza reklamacyjnego.

W przypadku Reklamacji Sprzedawca zaleca odesłanie Produktu w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres Sprzedawcy z dopiskiem „REKLAMACJA www.bebettermotywacja.pl/sklep”. W ramach Reklamacji zaleca się podanie:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie

reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Szczegółowe informacje odnośnie Reklamacji znajdują się w § 10 Regulaminu Sklepu.

Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres e-mail reklamacje@bebettermotywacja.pl.

Do pobrania formularz reklamacyjny